Privacy Policy

Get Everything

AT Your Doorstep

अब Bolaau Application बाट घरमै बसि-बसि सजिलै Online Shopping गर्न मिल्छ |

हाम्रा सुबिधाहरु जस्तै:
ECOMMERCE STORE
FOOD DELIVERY
HOTEL BOOKING
PARCEL DELIVERY               

 • अब Bolaau Application बाट घरमै बसि-बसि सजिलै Food order गर्न मिल्छ |
 • तपाई्लाई मन्पनै HOTEL तथ RESTAURANTS को सम्पुर्न परिकार हरु Bolaau Application बाट घरमै बसि-बसि सजिलै अडर गर्नुहोस र FOOD परिकार हरु को आनन्द लिनुहोस |
 • अब Bolaau Application बाट घरमै बसि सजिलै HOTEL को ROOM BOOKING गर्न मिल्छ |
 • तपाई्लाई चाहेको अनु्सार घमै बसि HOTEL को ROOM BOOKING गर्न सक्नु हुन्छ |
 • अब Bolaau Application बाट घरमै बसि सजिलै Bakery को सामान किन्न सक्नुहुन्छ |
 • तपाई्लाई चाहेको अनु्सार घरमै बसि Bakery को सामान Online किन्न सक्नुहुन्छ |
 • अब Bolaau Application मार्फत घरमै बसि सजिलै हम्रो ECOMMERCE बाट ONLINE SHOPPING गर्न मिल्छ |
 • हम्रो ECOMMERCE मा LATEST FASHION /WEAR/COSMETICS हरु साथै अन्‍य CATEGORIES का सामान हरु सुपत मुल्‍यमा खरिद गर्न सक्नु हुन्छ |
 • अब Bolaau Application बाट घरमै बसि सजिलै PARCEL गर्न मिल्छ |
 • तपाई्ले चाहेको अनु्सार एक ठाऊको PARCEL अर्को ठाऊमा Bolaau Application बाट घरमै बसि सजिलै पठाउन र पाउन सक्नु हुन्छ |
 • अब Bolaau Application बाट घरमै बसि सजिलै Online Services गर्न  मिल्छ|
 • तपाई्ले चाहेको अनु्सार Bolaau Application बाट घरमै बसि सजिलै Online Services गर्न सक्नु हुन्छ |

Download Bolaau Application

Food Delivery

अब Bolaau Application बाट घरमै बसि-बसि सजिलै Food order गर्न मिल्छ |

ECOMMERCE STORE

अब Bolaau Application बाट घरमै बसि सजिलै ONLINE SHOPPING गर्न मिल्छ |

HOTEL BOOKING

अब Bolaau Application बाट घरमै बसि सजिलै HOTEL को ROOM BOOKING गर्न मिल्छ |

PARCEL DELIVERY

अब Bolaau Application बाट घरमै बसि सजिलै PARCEL गर्न मिल्छ |

BAKERY

अब Bolaau Application बाट घरमै बसि सजिलै Bakery को सामान किन्न सक्नुहुन्छ |

ONLINE SERVICES

अब Bolaau Application बाट घरमै बसि सजिलै Online Services गर्न  मिल्छ|

Designed & Developed by Matin Softech

Change you mind, you can unsubscribe any time.

Address: Dharan Raod, Sanimandir, Biratnagar-7